A Kocsi Református Egyházközség Honlapja

VASÁRNAPI ÜZENET - 03.14.

2021-03-13 16:51:07 / Roboz Péter

 

Bevezető gondolatok:

 

Kedves Keresztyén Testvéreim! Ismét bezárultak a templomajtóink. Sajnos minden eddiginél erősebben terjed a járvány, és minden korábbinál több szerettünket ragadja magával ez az alattomos betegség, amellyel immár egy éve együtt kell élnünk. Gyülekezetünkben is sokan betegek, és egymást érik a temetések... Az elmúlt hetekben sajnos magam is átestem a betegségen a legkülönbözőbb tünetekkel, és súlyos, kétoldali tüdőgyulladást okozó szövődményekkel. A mélységeket is megjárva, de az Úr kegyelmét is megtapasztalva jelentkezem most végre már igemagyarázattal – reménység szerint lelkeket erősítő üzenettel – amelyben megszólal az általam a legsötétebb pillanatokban személyesen is megtapasztalt csodálatos igazság: az, ahogyan a mi Megváltó Urunk bíztat bennünket, és békességet, megnyugvást ad félelmekkel teli, zaklatott állapotunkban. Kívánom, hogy bármin menjen is keresztül az életünk most, vagy a következő hetekben, ez a krisztusi beszéd emeljen fel mindig bennünket!

Imádkozzunk!

Drága Urunk! Kegyelmes Krisztusunk! Te látod és ismered a mi halálnak kiszolgáltatott, elveszett létállapotunkat, félelmekkel, rettegéssel teli lelkünket. Nehezen viseljük már e járvány hatásait s fájdalmas következményeit, mely életünk minden területére kihatással van, de a legsúlyosabb árat ezért kétség kívül azok a családok fizetik, ahol haláleset is történik. Megvalljuk Neked, hogy félünk, s féltjük szeretteinket, s jó lenne már egy kis megnyugvás mindnyájunknak. Több mint, amit a betegségen való átesettség, vagy a védőoltással történt beoltottság okoz. Valami olyan érzésre vágyunk, hogy igazán biztonságban vagyunk, és így semmi felől sem kell aggódnunk. Hisszük, hogy ezt Te tudod megadni nekünk. Csak Te vagy, aki mellett igazán biztonságban érezhetjük magunkat. Ezért e mostani órán is Hozzád jövünk, Tehozzád menekülünk, a Te szavadat vágyjuk hallani, s a Te szeretetedet óhajtjuk, mert Veled elcsitul minden vihar, lecsendesül minden háborgó tenger, s nincs az a veszedelem, amelyen ne békességesen és biztonságosan mennénk keresztül. Jöjj ezért kérünk egészen közel most hozzánk! Beszélj hozzánk! S Igéd és Szentlelked erejével formáld át a mi gyenge, reszkető lelkünket olyanná, amelyet teljes békesség és megnyugvás jellemez. Mert nem félelem Lelkét adtad nekünk, hanem az erőnek, szeretetnek és megnyugvásnak Lelkét. Taníts meg minket arra, hogy ez, mit jelent! Segíts, hogy higgyük és értsük, és a mindennapokban átéljük ezt! Ámen!

 

Alapige:

János evangéliuma 14,27 Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!

 

Igemagyarázat:

Olyan időket élünk, amikor a békétlenség, nyugtalanság nem csak az egyes emberek vagy családok életében, hanem egy egész világra, az egész emberiségre nézve jellemzővé vált. Talán csak a világháborúk idején éltek meg az emberek kollektív módon hasonlót lelki értelemben, mint ebben a világjárványban. A Református Bibliaolvasó Kalauzunk mai szakasza ebben az élethelyzetünkben Jézus Krisztus búcsúbeszédeinek egy részletét hozza elénk, amelyben csodálatos bíztatások rejlenek. S ha szívünkbe fogadjuk ezt az Igét, alapjaiban változik meg az egész gondolkodásunk és életszemléletünk jó irányba.

Közeledünk a nagyhéthez és a húsvéthoz, és ezzel együtt János evangéliumát olvasva közeledünk Jézus Krisztus szenvedéstörténetéhez, halálához, és feltámadásához, amelyre a Megváltó Úr igyekszik felkészíteni a tanítványait, mert tudja, hogy mindaz, amin keresztülmennek hamarosan, feje tetejére állít majd mindent, amit az elmúlt 3 évben a Mesterrel járva tapasztaltak, és amelyben a folytatást illetően reménykedtek. A csodás messiási uralom, és felhőtlen élet, mennyei boldogság helyett hirtelen szenvedés, halál és gyász tör be az életükbe. Reményvesztettség és csüggedés, totális keserűség, düh, és félelem vesz majd erőt rajtuk.

Ez a természetes emberi reakció a próbatételek idején mindig. Ám az Úr Jézus azt mondja, hogy Ő békességet hagy rájuk. Minden nehézség és fájdalom ellenére, amely éri őket, ez lesz az Ő búcsúajándéka. Ezt öröklik Tőle a tanítványai.

Akkor értjük ezt meg igazán, ha a feltámadásra, és Krisztus azt követő megjelenésére gondolunk. Mert a békesség (salom) kívánása általános köszöntés és jókívánság volt Izraelben. Ez volt a legfőbb jó, amit kívánhattak egymásnak. (Mi reformátusok is így köszöntjük egymást, és ezt is kívánjuk: Áldást, békességet). De a Feltámadottnál mindez új értelmet nyer, amikor legyőzve a halált megáll a gyáva, reszkető, békétlen tanítványai között, akik bezárkózva és elkeseredve bujkálnak a zsidók elől és siratják Mesterüket. S azt mondja nekik megmutatva Önmagát, a sebeit, s ezt a csodát, hogy tudniillik győzött a halál felett: „békesség nektek!”

Igen! Abban a pillanatban, s attól kezdve, valóban békességet hagyott a tanítványaira, és nem kell, hogy féljenek, vagy nyugtalankodjon a szívük. Itt, a ma olvasott szakaszban ez még csak ígéret, amely ott nyer majd valódi értelmet a számukra.

S a mi számunkra is. Mert azóta nincs mitől félni. Nincs mitől rettegni. Nem kell zúgolódni, meg sorsunk miatt elégedetlenkedni, nyugtalankodni, aggodalmaskodni!

Amikor az ember keresztülmegy ezen a vírusos megbetegedésen (vagy más betegségen) lehetnek komoly félelmei – akár halálfélelme is – amibe az egyetlen megnyugvást ez adhatja, semmi egyéb, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, és az Ő kezében vagyunk, Ő tud megtartani, meggyógyítani, de ha ez mégsem történne meg, akkor pedig Ő tud és akar nekünk is örök életet adni. Békességünk van, és nyugattalanságra nincs okunk, mert a betegségnél, és a halálnál is nagyobb és erősebb Urunk van, aki velünk van és oltalmaz az Ő végtelen szeretetével. T

udom, hogy sokan szeretteiket gyászolják most. Az a csodálatos Jézus Krisztus ajándékában, hogy ilyenkor is békességet hagy nekünk, és nem fogunk félni, nem fogunk nyugtalankodni egyetlen pillanatra sem. Fájdalmas és nehéz elbúcsúzni elvesztett szerettünktől, és nyilvánvalóan sokáig emészt hiánya, de látjuk a Feltámadottat és a feltámadást, és tudjuk, hogy az örök élet már a miénk. Így nem kell csüggednünk, mert nem ennyi az élet. Ez az, amit a zsoltárszerző Dávid király is megtapasztalt, s amiről így írt: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek...” (23. zsoltár)

Kívánom, hogy Jézus Krisztusnak ez a békessége betöltse a szívünket, és vegyen el mindenféle félelmet és nyugtalanságot, bármin is kelljen keresztülmennünk. Így vigyen át betegségen, gyászon, járvány okozta stresszhelyzeten! Miközben háborog az egész emberiség, düh, félelem és csüggedés tölti meg az emberszíveket, s milliók gondolatait, mi találjunk rá erre a lelki békére, amit Jézus Krisztus kínál, mert örökségképpen hagyta ezt minden tanítványának! S legyen ilyen mindent felülíró békességünk Vele, a mi áldott Urunkkal közösségben! Ámen!

 

Imádkozzunk!

Dicsőítünk és magasztalunk Téged Urunk, Istenünk, hogy nem csak dicső és hatalmas vagy, hanem egyszersmind közel jössz, s alkalmazkodsz hozzánk, és beszélsz velünk szent Igéden keresztül. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus személyében lehajoltál, és egészen közérthetővé tetted magad, s ilyen egyszerű, de csodálatos üzeneteket szólaltattál meg az első tanítványoknak, s szólaltatsz meg ma is nekünk, hogy lehet békességben, mindenféle nyugtalanság meg félelmek és csüggedés nélkül is élni ezt a földi életet. Megvalljuk előtted Urunk, hogy nem ez jellemez bennünket. Most ezekben a napokban különösképpen nem. Aki átmegy a betegségen azért. Akinek szerettei vannak benne azért. Akik gyászolnak azért. Akiket pedig elkerült a járvány, azok az aggasztó hírek, és nehézzé lett külső körülmények miatt békétlenek. Mindannyiunk életében ott van a csüggedés, a nyugtalanság, s a békesség hiánya. De ha Te megérkezel, s Feltámadott Úrként megmutatod Magadat nekünk, és békességedet hagyod ránk, akkor gyökeresen mássá lesz az életünk. Olyan megnyugvást és belső lelki békét kapunk, amelynek köszönhetően még a haláltól sem félünk többé, mert tudjuk: Nálad biztonságban vagyunk. Add ezt nekünk, kérünk! Közeledve húsvéthoz hadd kérjük, hogy egyre inkább megerősödjünk ebben, meglátva a feltámadás és az örök élet csodáját, elhiggyük, hogy nincs okunk semmilyen félelemre, mert egészen a Tieid vagyunk életünkben és halálunkban egyaránt. Tölts be kérünk Szentlelkeddel, belső lelki békességgel! Erősítsd így betegeinket, gyászoló testvéreinket! S könyörgünk Hozzád, hogy ha jónak látod, vedd el ezt a próbatételt az emberiségről, közelebbről a mi szeretett magyar hazánkról és nemzetünkről, amellyel inteni, feddeni, fegyelmezni akarsz bennünket, s amelyből tanulnunk kellene! Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy mi szeretnénk, hanem legyen meg mindenben a Te akaratod mennyei Atyánk, mert hisszük és tudjuk, hogy az válik javunkra, sőt az a lehető legjobb nekünk, amit Te akarsz, és amin Te keresztülvezetsz bennünket! Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket! Ámen!