A Kocsi Református Egyházközség Honlapja

VASÁRNAPI ÜZENET - 04.18.

2021-04-18 08:34:23 / Roboz Péter

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Hamarosan, egészen pontosan két hét múlva, május 2-án kitárulnak a református templomok ajtói, és ismét gyülekezeti közösségben lehetünk, Istent dicsőítve és imádva. Sajnos azonban ez nem jelenti még a járvány végét, és az életünket keserítő vírus teljes eltűntét. A covid betegség velünk marad még egy ideig: hetekig, hónapokig, talán évekig is. Minden gyógyulás csoda ebben a helyzetben. De honnan jön ez? Mi vagy ki a gyógyulásunk forrása? Sokan csak az orvosokig, ápolókig látnak, a gyógyszereket, meg a lélegeztető-gépeket veszik észre, és az immunrendszer erősségével hozzák összefüggésbe a betegség lefolyásának súlyosságát. Mintha csak emberi tényezőknek volna jelentősége, pedig ma már túlságosan is sokan vannak, akiket eltemettünk, holott a legjobb gyógyszereket, s orvosi ellátást kapták, és életerős, fiatal, egészséges szervezetük volt még néhány héttel haláluk előtt is. Míg hallunk krónikus betegekről, szépkorúakról, akik el sem kapták a betegséget, vagy csodálatos módon felépültek belőle. A mai bibliai történetünk arra irányítja a figyelmünket, Aki a csodák hátterében áll, s akit észre kell(ene) vennünk! Adja Isten, hogy megnyíljon a szemünk!

Imádkozzunk!

Urunk Istenünk! Dicsőítünk és magasztalunk Téged, aki öröktől fogva vagy, és uralkodsz az egész világmindenségben. Tied a hatalom, és tieid vagyunk mi is, parányi és gyarló teremtményeid, akiket arra méltattál, hogy képedre és hasonlatosságodra formáltál, és akiket meg akarsz menteni a múlandóságtól. Hálát adunk Neked, hogy nem hagysz bennünket elpusztulni! A Te csodád, hogy még élünk és nincsen végünk! A Te gondoskodásodból fakad mindaz, ami jó az életünkben. Tőled jön minden gyógyulás, szabadítás, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék Tetőled származik! Bocsáss meg nekünk, hogy ezt nem vesszük észre gyakran, hanem csak felületesen szemlélődünk, mint akik holmi színházban vannak, és nem látnak a színfalak mögé. Segíts, kérünk Istenünk, hogy meglássunk Téged: a nagy „rendezőt”, és felfogjuk végre, hogy kizárólag Általad gyógyulhat meg az életünk! Mindenféle tekintetben gyógyulásra szorulunk, és gyógyító kegyelmedet várjuk és reméljük! Irgalmazz nekünk! S szólaltasd meg szent Igédet! Krisztusért, a mi Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket! Ámen!

 

Alapige:

Apostolok Cselekedete 3,12-21 Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: Izráelita férfiak, miért csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, testvéreim, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De Isten így teljesítette be azt, amit minden prófétája által előre megmondott, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, amiről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által.

 

Igemagyarázat:

A református bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az Újszövetségből húsvét után az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet kezdtük el olvasni, melyből én most a tegnapi (április 17.) napra kijelölt szakaszt választottam igemagyarázatom alapigéjéül. Egy gyógyítási történet után Péter apostol beszél ebben a csodálkozó tömeghez, akik a Jeruzsálemi templomban szemtanúi voltak az eseményeknek. Történt ugyanis, hogy egy sánta (feltehetőleg járni képtelen) embert, akit a templom kapujában raktak le családtagjai vagy barátai, hogy kolduljon, a templomba igyekvő Péter és János apostol meggyógyít. Mindenki, aki ezt látja, elképed, hiszen jól ismerik ezt az embert – mindennap találkoztak vele, talán többen dobtak is neki némi pénzt alkalmanként – s most ott van előttük, ahogy ugrándozik örömében a templom udvarán.

A gyógyulás csoda, amit csodálkozással fogadnak mind, akik tanúi voltak. S ezen a ponton halljuk Péter apostol bizonyságtételét, aki önmagáról (aki a gyógyítás eszköze) a Gyógyítóra irányítja az emberek figyelmét. Miért csodálkoztok ezen – kérdi, s miért néztek ránk úgy, mintha a saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el ezt, ami ezzel az emberrel történt? S rámutat Péter apostol Jézus Krisztusra, akiben lehet és érdemes reménykedni, és akitől lehet segítséget várni.

Ez az Ige arra tanít először is bennünket, hogy az emberi csodálkozás helyett, és a gyógyulások közvetlen kiváltó okai és földi eszközei helyett, tekintsünk arra az Úrra, aki a háttérben van ugyan, de akinek a hatalma, ereje és jóságos szeretete nélkül egyetlen gyógyulás sem mehetne végbe. Ha Ő nem adja áldását, akkor nem fog talpra állni az, aki beteg. Ha Ő nem akarja használni terveihez, céljaihoz az illető személyt e földi létben, akkor nem következik felépülés. Vagy, ha megadott már minden esélyt a számára, amit adni szeretett volna, akkor nem jön gyógyulás. De ahol gyógyulás van, ott annak hátterében Krisztus van – az áldott orvos – akitől minden gyógyulás érkezik.

Ne csodálkozzunk ezen! S másokat se hagyjunk ezen ámuldozni, hanem az apostolokhoz hasonló bizonyságtételünkkel hirdessük ezt a környezetünkben is, hogy a gyógyulásaink mögött Ő áll. S csak akkor áll talpra a beteg, ha Ő úgy akarja. Az Ő eszközeiként mi emberek mindent elkövethetünk annak érdekében, hogy másokat vagy önmagunkat meggyógyítsuk: harcolhatunk orvostechnikai módszerekkel, gyógyszerekkel, védőoltással, vagy éppen az imádság spirituális erejével, de végső soron nem ezekben van a gyógyulás, hanem az Élet Urában: Jézus Krisztusban.

S nem csak a betegségekkel van ez így, hanem más tekintetben is Tőle jön a gyógyulás, amelyet szintén nem csak hinnünk kell, hanem hirdetnünk is. Mert Péter apostol is rámutat, hogy még a vallásos és templomba igyekvő, ámde csodálkozó, ámuldozó tömeg is beteg másfajta értelemben. Most már tudom – mondja nekik, hogy tudatlanságból cselekedtetek; tudniillik akkor, amikor Jézus megfeszítették. Tudatlanok, oktalanok. Nem értik az Isten kegyelmességét. Nem látják, hogy kitől kaphatnak gyógyulást. Hiszékenyek és varázslatot látnak a sánta talpra állításában is, vagy ellenkezőleg: emberi logikával akarnak rá magyarázatot találni. Ki kell gyógyulniuk ostoba szűklátókörűségükből! Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg – hangzik a felszólítás.

Igen. Gyógyulás kell ma is. Ilyen értelemben is. Nem csak testileg, hanem lelki-szellemi síkon is. A csodálkozó, értetlen emberiségnek. Az elvarázsolt hiszékenyeknek, akik mindent el tudnak képzelni, és akikkel mindent meg lehet „etetni”, meg a transzendens létét kétségbe vonó, az emberi ész mindenhatóságát hirdető, és mindenre logikus magyarázatot adni igyekvőknek is. Egyszóval a tudatlanoknak. Akik ostobaságuknál fogva ma is megfeszítenék Krisztust. Azt, aki gyógyulást adhat nekik is. S akire nekünk fel kell hívnunk a figyelmüket: Ő az egyetlen, aki kigyógyíthat benneteket ebből is. Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot, és szebbé és egészségessé lesz az életetek!

S van még egy gyógyítása, amit szintén nem mi érünk el, hanem egyedül Ő adhatja meg nekünk. Azt mondja Péter apostol az olvasott szakasz végén, hogy eljöhet a felüdülés ideje, amikor ismét érkezik Krisztus és a mindenség újjáteremtése is megtörténik.

Erre vágyunk. Szeretnénk már a felüdülés idejét tapasztalni most, amikor félünk, rettegünk, be vagyunk zárva, sokan betegek köztünk, gyászolunk. S földi világunk híreit szemlélve, eszünkbe juthat az az Ige is a rengeteg természeti katasztrófáról hallva, vulkánkitörések sorozatát látva, közelebbről áprilisi hóeséseket tapasztalva, hogy velünk együtt az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. (Római levél 8,22)

Isten teljes gyógyulást, teljes felüdülést, teljes újjáteremtést ígér és ad nekünk Jézus Krisztus megváltásában, amely végbe is megy kétség kívül. S Péter apostolhoz hasonlóan nekünk is rá kell mutatnunk erre is minden embertársunk számára.

Van testi gyógyulás a betegségekből, de csak Jézus Krisztus által. Van lelki-szellemi gyógyulás: bűnökből, tudatlanságból, ostobaságból. De csak Krisztus által! S van végső és teljes gyógyulás és felüdülés az egész emberiségnek és az egész teremtettségnek, de egyedül csak Krisztus által! Ámen!

 

Imádkozzunk!

Köszönjük neked Úr Jézus Krisztus, hogy áldott orvosunk vagy! Te gyógyítod az életünket mindenféle tekintetben! Hisszük és valljuk, hogy Te adhatsz nekünk testi gyógyulást betegségeinkből, amikor, ahogyan, és ameddig azt Te jónak látod! Hisszük és valljuk, hogy kigyógyíthatsz lelki-szellemi bajainkból, minden ostobaságunkból, félresiklott, megmérgezett, vagy másokat mérgező gondolkodásunkból. S Te adhatsz végső gyógyulást, felüdülést a Te csodálatos eljövendő országodban, amelyet várunk és vágyunk mi, hívő emberek, az egész teremtettséggel egyetemben. Kérünk Téged, hogy gyógyíts bennünket ott, és úgy, ahol, és ahogyan arra szükségünk van! S kérünk, segíts, hogy erre mások figyelmét is fel merjük és fel tudjuk hívni: rámutatva, hogy Tetőled jön minden gyógyulás. Könyörgünk most az imádság erejével mindazokért, akiknek még nálunk is nagyobb szükségük van ennek felismerésére. Imádkozunk betegeinkért, kórházban fekvőkért, odahaza ápoltakért. Te légy az ő gyógyítójuk Urunk! Könyörgünk azokért, akiknek a lelkük beteg, vagy a szellemüket fertőzte meg valamilyen ostoba tanítás, s akik talán még nagyobb veszélyben vannak, mert nem is tudják, és tagadják, hogy betegek. Add, hogy meglássanak Téged, és gyógyuljon az életük a Te közeledben! S gyógyítsd a világunkat! Várjuk a felüdülés idejét! Most még beteg és haldoklik itt minden körülöttünk ezekben az utolsó időkben, amely rombolja még a Te anyaszentegyházadat is, amely ugyancsak a betegség tüneteit mutatja, de hisszük nálad el van készítve a végső gyógyulásunk! Ebben hiszünk és reménykedünk! És ezt hirdetjük! Dicsőség neked Krisztus! Ámen!